Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 sb. , Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Reklamační řád popisuje a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), které je na tomto serveru prodáváno. Na naše zboží se v záruční době uplatňuje právo kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 
Prodávající

Provozovatel e-shopu :

Miroslav Brož
Táboritů 604
39102 , Sezimovo Ústí 2
IČO : 76214427
DIČ : CZ8608111820
Bankovní spojení : 2200558673/2010 - Fio banka .
www.flipshop.cz
(dále jen "dodavatel" nebo „správce serveru“) 

Adresa provozovny :

FLIPSHOP.cz
Pražská 206
39001 , Tábor
PO-PÁ : 9:30 - 17:30

Kontaktní údaje :

e-mail: info@flipshop.cz
     Tel: +420774046476

Kontrolní orgán :

Živnostenský úřad Tábor
Husovo nám. 2938
390 02 Tábor

Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby a to v souladu se svou obchodní činností.

Zákazník je kupujícím v internetovém obchodě.

Záruční doba

1) Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, jak je rovněž uvedeno i v obchodních podmínkách.

2) Záruční doba je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon.

3) Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pro vyměněné zboží platí nová záruční doba.

4) V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 
Postup reklamace 

5) Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. 
Reklamační list a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou ke stažení zde :

6) Reklamované zboží odešlete, nebo deoneste na adresu provozovny:

FLIPSHOP.cz
Pražská 206
39001 , Tábor
(na krabici napište velkým písmem REKLAMACE)


7) Zaslání takto připravených dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

8) Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

9) Reklamované zboží musí být kompletní.

Zákazník může rovněž zboží reklamovat osobně na provozovně:

FLIPSHOP.cz
Pražská 206
39001 , Tábor

  
Kdy nelze uplatnit záruku a zboží reklamovat

10) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

11) Podle povahy zboží, stačí namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží. Náhradním dokladem obsahujícím všechny náležitosti může být například faktura nebo paragon.

12) Záruční list nebo náhradní doklad ( faktura / paragon) musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 
Odstoupení od kupní smlouvy  

13) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

14) Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

15) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

16) Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

17) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena, pokud je to objektivně možné.

18) Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.

19) Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

20) Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
21) Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

22) Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

23) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost :
Miroslav Brož - FLIPSHOP se sídlem : Táboritů 604/2, Sezimovo Ústí 2 , 39102,  identifikační číslo: 76214427,
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

24) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy
25) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

26)Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

27) Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vyřízení reklamace


28) Prodávající  posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

29) Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

30) Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

31) Pokud kupující uplatní své právo na odstranění vad na zboží opravou a v záručním listu nebo náhradním dokladu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu nebo náhradním dokladu.

32) Kupující je oprávněn vyžadovat nové zboží, či vrácení hotovosti, pokud je reklamace oprávněná.

33) Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v případě, že nějaké chybí. Reklamační lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání chybějících podkladů kupujícím.

34) Nárok na uplatnění záruky zanikne v případě neodborného zásahu nebo nesprávným užíváním zboží.
 
Závěrečná ustanovení
  
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.